Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel1:Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Assured Werving & Selectie, Rendiermos 11, 3994LE HOUTEN ingeschreven bij de KVK onder nummer: 58870954, (hierna te noemen Assured)

Artikel 2: Opdracht
1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt.
2. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever met de voorgestelde arbeidskracht een arbeidsovereenkomst aangaat of anderszins werkzaamheden laat verrichten.
3. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Conform onze privacystatement april 2018. Zie website.
4. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Assured is pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat of anderszins werkzaamheden laat verrichten met een door Assured aangedragen kandidaat.
5. Alle door Assured gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Assured behoudt zich het recht voor een opdracht van opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting Assured
1. De opdrachtgever verstrekt aan Assured alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie.
2. Assured is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of te laten waartoe Assured door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is.
3. De verbintenis van Assured jegens de opdrachtgever is aan te merken als een inspanningsverbintenis. Assured geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, maar zal haar opdrachtgever naar beste vermogen van dienst zijn.
4. Bij het werven & selecteren van kandidaten/personeel neemt Assured de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is echter gehouden zich vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst met, of enige andere vorm van aanstelling van, de kandidaat, over de kandidaat een zelfstandig oordeel te vormen met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende functie.

Artikel 4: Opdracht tot plaatsen van vacature
1.Assured streeft naar een zo goed mogelijke weergave van de ingezonden advertentie(s) maar garandeert geen kopie van de tekst. Assured aanvaardt in dit kader geen aansprakelijkheid.
2.De vacature tekst zal gedurende een periode van 6 weken op de portal www.assured.nl worden geplaatst.
3. Assured is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacatureplaatsingen. Voor iedere vacature garandeert opdrachtgever dat hij voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde normen en gedragscodes.
4. Assured behoudt zich te allen tijde het recht voor om plaatsing van advertenties te weigeren of naar eigen goeddunken te wijzigen.
5. Assured kan de advertenties doorplaatsen naar websites van derden binnen haar partnernetwerk. Advertenties geplaatst op de site van Assured kunnen vindbaar zijn in zoekmachines. Het is niet mogelijk advertenties hierin uit te sluiten.
6. Opdrachtgever zal zich conformeren aan alle toepasselijke wet-en regelgeving en algemeen aanvaarde normen en gedragscodes bij het afwijzen en uitnodigen van sollicitanten die via de site www.assured.nl bij de opdrachtgever terecht komen.
7. Assured kan niet aansprakelijk worden gehouden voor hetgeen opdrachtgever communiceert met sollicitant maar houdt zich wel het recht toe om de vacature indien nodig te verwijderen.

Artikel 5: Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Assured verbindt zich tot geheimhouding en gaat conform haar privacystatement april 2018 om met de gegevens die haar door opdrachtgevers of kandidaten zijn toevertrouwd.

Artikel 6:Aansprakelijkheid
1. Assured is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever
2. Assured kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Assured geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Assured, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
3. Assured is niet verantwoordelijk voor sites waarnaar op de site van Assured.nl wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten die wij niet onderhouden. Assured is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit gebruik van deze informatie is ontstaan. 

Artikel 7: Vergoeding
1.De opdrachtgever is aan Assured voor de werving en selectieopdracht
een vergoeding verschuldigd welke voor het aangaan van de opdracht schriftelijk (of via mail/of telefonisch) (exclusief BTW) wordt afgesproken. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht.
2.De vacatureplaatsing is op basis van een vast bedrag (van te voren schriftelijk overeengekomen) per vacature en zal per ommegaande gefactureerd worden.

Artikel 8: Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Assured te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 9: Privacystatement
Assured zal conform haar privacystatement (te vinden op de site) omgaan met de privacy van de gegevens van zowel opdrachtgevers als kandidaten. 

Artikel 10: Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Assured zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Assured garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Assured wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Assured staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Assured niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Artikel 11: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

 

 

 

 

#replace title#