Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacyverklaring

Assured Werving & Selectie
speelt een bemiddelende rol tussen werkzoekenden en werkgevers. Wij maken gebruik van de informatie die beiden partijen ons verschaffen.  Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. 
 
Assured zal informatie met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van zowel werkzoekenden als werkgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. 

Over Assured 
 Assured Werving & Selectie is gevestigd in Houten op het Rendiermos 11, 3994LE, en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (in de zin van de WBP).  
Waarom en hoe verzamelen wij gegevens? 
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, als u zich inschrijft of als u zich op andere wijze aanmeldt 
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze bemiddelingsactiviteiten; waaronder ook uitzenden en detachering valt.  
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om: 

  • U te benaderen voor aanbiedingen die voor u interessant zouden kunnen zijn. Uitsluitend als u zich hiervoor (opt-in) heeft aangemeld.  
  • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks etc. 
  • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren 
  • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen - voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen 
  • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, 
  • arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. 

Welke Persoonsgegevens Verzamelen Wij Van U? 
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. 
Meer specifiek gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij inschrijving: 
•    NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens 
•    geboortegegevens, leeftijd, geslacht 
•    curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring 
•    gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan 
•    gegevens over beschikbaarheid en verlof 
•    andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften •     pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis 
Op het moment dat u voor Assured Werving & Selectie kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: 
•    nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning 
•    overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 

Assured Werving & Selectie legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

Met Wie Kunnen Wij Uw Persoonsgegevens (Kandidaten, Flexwerkers, Zzp-Ers) Delen? 
Assured Werving & Selectie kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. 
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

Hoelang Bewaren Wij Uw Persoonsgegevens? 
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen 
De gegevens van werkzoekenden die gericht solliciteren op een functie worden na een termijn van 4 weken na afloop van de procedure vernietigd.  
De gegevens van werkzoekenden die aangegeven hebben dat er actief naar een baan gezocht mag worden blijven in het bestand gedurende een jaar. Gedurende deze periode ontvangen deze werkzoekenden desgewenst (opt-in) maandelijks een nieuwsbrief met de openstaande vacatures.  
De gegevens die Assured heeft ontvangen zijn enkel beschikbaar voor Assured onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd. 
Indien u voor Assured heeft gewerkt (uitzend/detachering) ziijn uw persoonsgegevens beschikbaar tot een jaar na einde dienstverband. 
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Assured. Uw gegevens zijn dan onder strikte voorwaarden beschikbaar overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen. 
Assured beschikt over persoonsgegevens van zakelijke relaties. Het gaat om gegevens van opdrachtgevers waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Deze zakelijke gegevens zijn; naam, contactgegevens en functies van contactpersonen.  
Assured kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Assured hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Assured heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Beveiliging 
Assured doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde mensen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Assured met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 

Opmerkingen of klachten 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Assured Werving & Selectie, dan kunt u per e-mail contact opnemen met s.peters@assured.nl of u kunt ons bellen op: 030-6624888 

Wijzigingen 
Assured Werving & Selectie kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Assured.  
 
 
 

#replace title#